دوده صنعتی پارس (ساوه)

دوده صنعتی پارس (ساوه)۱۳۹۸/۱/۲۹ ۵:۲۷:۳۳
N-660
N-550
N-539
N-375
N-347
N-339
N-330
N-326
N-220
نوع دوده
کاربرد عمومی (GPF)
اکستروژن سریع (FEF)
اکستروژن سریع با ساختمان پایین (FEF-LS)
مقاومت سایش بالا ساختمان بالا (HAF-HS)
مقاومت سایشی بالا با ساختمان بالا (HAF- HS)
مقاومت سایش بالا ساختمان بالا (HAF-HS)
مقاومت سایش بالا (HAF)
مقاومت سایشی خوب با ساختمان پایین (HAF-LS)
مقاومت سایش بسیار زیاد (ISAF
مشخصات
۴۱-۳۱
۴۸-۳۸
۴۸-۳۸
۹۵-۸۵
۹۵-۸۵
۹۵-۸۵
۸۷ – ۷۷
۸۷-۷۷
۱۲۶-۱۱۶
ASTM D1510 عدد یدی (mg/g)
۴۰-۳۰
۴۵-۳۵
۴۴-۳۴
۸۸-۹۸
۹۰-۸۰
۹۶-۸۶
۸۳ – ۷۳
۸۳-۷۳
۱۰۹-۱۱۹
ASTM D6556 عدد سطحی نیتروژن (m2/g)
۹۵-۸۵
۱۲۶-۱۱۶
۱۱۶-۱۰۶
۱۱۹-۱۰۹
۱۲۹-۱۱۹
۱۲۵-۱۱۵
۱۰۷ – ۹۷
۷۷-۶۷
۱۰۹-۱۱۹
ASTM D2414 عدد جذب cm3/100g) D.B.P)
۱۱۹-۱۰۹
۱۱۰-۱۰۰
۱۱۶-۱۰۶
۱۰۹ – ۹۹
۱۱۰-۱۲۰
۱۱۱-۱۲۱
ASTM D3265 ته رنگی دوده (قدرت سیاهی) ITRB(%)
۷۵
۷۵
۷۵
۸۵
۸۵
۸۵
۸۵
۸۵
۸۵
ASTM D1618 عدد رنگ بری تولوئن (Min) (%)
۰.۷۵
۰.۷۵
۰.۷۵
۰.۷۵
۰.۷۵
۰.۷۵
۰.۷۵
۰.۷۵
۰.۷۵
ASTM D1506 مقدار خاکستر (Max) (%)
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
ASTM D1509 اتلاف حرارت (Max) (%)
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
ASTM D1508 مقدار ذرات ریز (بیگ بگ) (Max) (%)
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
ASTM D1508 مقدار ذرات ریز (پاکت)( Max) (%)
۴۶۰-۴۲۰
۳۸۰-۳۴۰
۴۰۵-۳۶۵
۳۶۵-۳۲۵
۳۵۵-۳۱۵
۳۶۵-۳۲۵
۴۰۰-۳۶۰
۴۷۵-۴۳۵
۳۳۵-۳۷۵
ASTM D1513 دانسیته ریزشی (gr/Lit)
۱۰-۴۰
۱۰-۴۰
۱۰-۴۰
۱۰-۴۰
۱۰-۴۰
۱۰-۴۰
۱۰-۴۰
۱۰-۴۰
۱۰-۴۰
ASTM D5230 سختی ذرات دوده سانتی نیوتن یا CN
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
مقدار ذرات فرِاّر (Max) (%)
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
غربال شماره۳۵ Ppm (Max) ASTM D1514 باقیمانده الک
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
غربال شماره ی ۳۲۵ (Ppm) (Max)
۹-۷.۵
۹-۷.۵
۹-۷.۵
۹-۷.۵
۹-۷.۵
۹-۷.۵
۹-۷.۵
۹-۷.۵
۹-۷.۵
مقدار ذرات فرِاّر (Max) (%)

دسته بندی مطالب

اطلاعات تماس :

info@aytaco.ir

تلفن: 021-65507718

وبسایت: پارسی گروپ

fa_IRفارسی
en_GBEnglish (UK) fa_IRفارسی