به

شرکت مهندسی بازرگانی

آیریک تجارت آسیا

خوش آمدید

The improve

is

to change.

To be perfect

is

to change often.

- Winston Churchill

Rubber raw materials

Plastic raw materials

Bakelite raw materials

Provides the best quality raw materials in the rubber, plastic and Bakelite industries

Home۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۷:۴۴:۲۵